Atenció Telefònica 24h (+34) 972 50 39 11 info@restaurantronda.com

Clausula de Privacitat Restaurant Ronda Figueres

1. IDENTIFICACIÓ

Titular: HOTEL RONDA, S.L.U. (En endavant, “HR”).
NIF: B17704644
Domicili social: Avinguda salvador Dalí, 17 17600 FIGUERES
Correu electrònic: info@hotelronda.com
Delegat de Protecció de Dades (DPO): L’usuari pot contactar amb el DPO a través de la següent adreça info@hotelronda.com, o mitjançant escrit dirigit al domicili de HRI a l’atenció del “Delegat de Protecció de Dades”.

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què HR recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web www.hotelronda.com (en endavant, el ” lloc web “), així com els propis de la seva connexió i navegació a través del lloc web (en endavant, la” navegació “) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a HR mitjançant el Contracte d’Allotjament o qualsevol altre mitjà habilitat.
L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers, a HR.

3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del lloc web d’HR són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes.

4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ HR LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recollides seran tractades per HR acord amb les següents finalitats:
• Gestionar les reserves efectuades, incloent la gestió del pagament (si escau) i la gestió de les seves peticions i preferències.
• Gestionar la subscripció a la newsletter i posterior remissió de la mateixa.
• Gestionar les seves sol·licituds de contacte amb HR a través dels canals disposats per a això.
• Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades d’Hotel Restaurant Ronda, per mitjans electrònics i / o convencionals, en els casos en què l’Usuari així ho consenti expressament.
• Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades, per mitjans electrònics i / o convencionals, llevat que l’Usuari indiqui el contrari marcant la casella corresponent, o mostri la seva oposició a aquest tractament.
• Gestionar la prestació del servei d’allotjament contractat, així com els serveis addicionals a estada.
• Gestionar la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per HR i / o a la percepció de la seva imatge com a companyia.
Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa a HR, s’oposi o revoqui el seu consentiment.

5. QUÈ DADES DE L’USUARI TRACTARÀ HR?

HR podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:
• Dades identificatives: nom, cognoms
• Dades de contacte: Adreça postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
• Codis o claus d’identificació de l’Usuari.
• Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
• Dades de preferències.
• Dades de geolocalització.
• Dades de la targeta, necessaris per a la realització del pagament de la reserva o per garantir la mateixa, així com per pagar l’estada o els serveis associats a aquesta.

6. Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que necessitin del consentiment de l’Usuari per la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.
Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb HR a través dels canals següents: Per mitjà d’un escrit dirigit a HOTEL RESTAURANT RONDA Avinguda Salvador Dalí, 17600 FIGUERES, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info @ hotelronda. com, en ambdós casos amb l’àncora “Protecció de Dades”.
Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre HR i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d’aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per HR i / o a la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà en base a l’interès legítim del responsable.

7. A QUÈ DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a:
Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.

8. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:
Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que facilita HR són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a HR per als fins assenyalats.
Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a HR o a tercers.

9. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals HR tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i / o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat la seva recepció i / o que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció d’aquestes.
Per dur a terme la tasca anterior, HR podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.
En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de HR pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@hotelronda.com, així com indicant la seva negativa a la recepció de aquestes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

10. EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a HOTEL RONDA Avinguda Salvador Dalí 17 17600 FIGUERES, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@hotelronda.com, en ambdós casos, amb l’àncora “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat o passaport en vigor, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:
• Revocar els consentiments atorgats.
• Obtenir confirmació sobre si en HR s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
• Accedir a les seves dades personals.
• Rectificar les dades inexactes o incompletes.
• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
• Obtenir de HR la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
• Obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de HR.
• Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
Així mateix, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Autoritat de control competent.

11. MESURES DE SEGURETAT

HR tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.